“Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs als de staat het verlangt” – Albert Einstein 1879-1955, Duits natuurkundige

Heeft u een probleem of conflict met een gemeente, provincie, waterschap en/of bestuursorganen die daar deel van uitmaken? Wij staan u van harte bij. Zo kunt u denken aan bijvoorbeeld vergunningsaanvragen, bezwaarprocedures tegen de weigering tot afgifte van vergunningen, beslissingen tot sluiting van bedrijven, het weigeren van een uitkering of het indienen van bezwaar tegen een verleende bouwvergunning die u hinder zal opleveren bij de uitvoering daarvan. Kortom, indien u of uw bedrijf door een overheidsbesluit in uw belang bent of wordt geraakt, is er advies en/of bijstand voorhanden

Kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit door een bestuursorgaan. Zo’n besluit raakt de aanvrager van een besluit, maar vaak ook zogenaamde derdebelanghebbenden (zoals bijvoorbeeld omwonenden). Iedere belanghebbende kan, als hij het niet eens is met de inhoud van een besluit, daartegen een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen. In de praktijk wordt een bezwaarschrift in veel gevallen ongegrond verklaard zodat de stap naar de rechter gezet moet worden. Hiertoe dient de belanghebbende een beroepschrift in te dienen bij de bevoegde rechtbank. Daarna kan eventueel hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Tijdens de bezwaarprocedure, maar ook de beroepsprocedure kan een belanghebbende zo nodig om een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechter vragen. Meestal zal een verzoek om voorlopige voorziening de vraag bevatten het besluit de werking te ontzeggen in afwachting van het besluitop bezwaar of de uitkomst van het ingestelde beroep, maar er kunnen ook andere voorzieningen worden gevraagd. Bijvoorbeeld om iemand gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure te behandelen alsof hij over de vergunning beschikt die is geweigerd.

Het is niet verplicht om voor deze procedures een advocaat in te schakelen. Wel is juridisch advies vaak verstandig, mede gelet op een aantal formele valkuilen. Denk er hoe dan ook aan dat bezwaar en beroep altijd op tijd, zes weken na bekendmaking van het besluit, ingediend dienen te worden. Na verloop van deze termijn zonder bezwaar of beroep aan te tekenen komt het besluit rechtens en definitief vast te staan.

TOP
WhatsApp chat
X